Ασφάλειες Ξενοδοχείων

Smart Business Solutions, είναι μια ξεχωριστή κατηγορία ασφαλιστηρίων προγραμμάτων και υπηρεσιών, ειδικά σχεδιασμένων για κάθε μεγέθους ξενοδοχειακή επιχείρηση. Παρέχει πλήθος καλύψεων για τα περιουσιακά στοιχεία, τις ευθύνες, τον εξοπλισμό, τα προιόντα και γενικότερα το σύνολο των κινδύνων που αντιμετωπίζει η σύγχρονη ελληνική ξενοδοχειακή μονάδα.

Στόχος των SBS, είναι η μεταφορά των κινδύνων από την επιχείρηση στην ασφαλιστική, επιτρέποντας στην ασφαλισμένη επιχείρηση να συνεχίσει να αναπτύσσεται με μεγαλύτερη ασφάλεια.
Το προτεινόμενο πρόγραμμα ασφάλισης είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να απαντά στις βασικές ανησυχίες/ερωτήματα κάθε επαγγελματία και να παρέχει ολοκληρωμένες καλύψεις για όλες τις ακόλουθες κατηγορίες.
Οι ασφαλιστικές καλύψεις που παρέχονται:
Περιουσιακά Στοιχεία σε Βάση Κατά Παντός Κινδύνου.
Με τις ασφαλίσεις περιουσίας προστατεύονται τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης:
• Κτίριο
• Βελτιώσεις κτιρίου
• Ηλεκτρονικός εξοπλισμός
• Μηχανολογικός εξοπλισμός
• Εμπορεύματα
• Λοιπό περιεχόμενο
Η κάλυψη περιουσιακών στοιχείων συμπεριλαμβάνει επίσης και Συμπληρωματικές Καλύψεις όπως:
• Ασφάλιση Διακοπής Εργασιών σε επιδοματική ή πλήρη βάση
• Περιουσία σε Υπαίθριο Περιβάλλοντα χώρο
• Ασφάλιση Συμπληρωματικών Εξόδων
• Πρόωρη Αναχώρηση του Πελάτη
Ασφάλιση Χρηματικών Απωλειών
Η ασφάλιση χρηματικών απωλειών καλύπτει τα χρήματα της επιχέιρησης από τους κινδύνους διάρρηξης ή κλοπής ως ακολούθως:
Μέσα από τις εγκαταστάσεις της ξενοδοχειακής επιχέιρησης ή/και μέσα από τις εγκαταστάσεις οποιασδήποτε Τράπεζας.
Διάρρηξη χρηματοκιβωτίου
Παραβίαση ή παράνομη αφαίρεση κλειδωμένου συρταριού ή ταμειακής μηχανής
Μεταφορά χρημάτων
Ασφάλιση Ευθυνών
Στο πλάισιο της λειτουργίας της, μια ξενοδοχειακή επιχείρηση έρχεται αντιμέτωπη με ευθύνες έναντι του προσωπικού της, των συνεργατών της, των πελατών της και εν γένει έναντι Τρίτων. Το πολυασφαλιστήριο Αναπτυσσομένων Αγορών έρχεται να απαντήσει στις ανάγκες της επιχείρησης παρέχοντας κάλυψη:
Γενικής Αστικής Ευθύνης(από την εν γένει λειτουργία των χώρων και εγκαταστάσεων)
Εργοδοτικής Αστικής Ευθύνης(έναντι των εργαζομένων της επιχείρησης)
Αστικής Ευθύνης Διεύθυνσης και Στελεχών(έξοδα απόκρουσης απαιτήσεων)
Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επίσης και ουσιαστικές επεκτάσεις κάλυψης π.χ. για φωτιά, έκρηξη, φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων, λειτουργία περιφραγμένων parking, παροχή υπηρεσιών χαλάρωσης, μαζικές έκτακτες εκδηλώσεις εστίασης, χρήση κολυμβητικών δεξαμενών και υπηρεσίες catering.
Προσωπικό Ατύχημα
Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος ιδιοκτήτη
Προαιρετικά και των εργαζομένων στην επιχέιρηση
Πλεονεκτήματα
Όλες οι βασικές καλύψεις σε ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο
Ολοκληρωμένη προσέγγιση των αναγκών της επιχείρησης με κάλυψη Κατά Παντός Κινδυνού
Κάθε τμήμα ασφάλισης λειτουργεί ανεξάρτητα,συμπληρωματικά, προσθετικά, παρέχοντας πραγματική προστασία στον Ασφαλιζόμενο.
Η κάλυψη «Κατά Παντός Κινδύνου», περιλαμβάνει κάθε τυχαία υλική ζημιά, καθώς και όλους τους κινδύνους και περιπτώσεις που δε συμπεριλαμβάνονται στις εξαιρέσεις.
Ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνεται κάλυψη για ζημιές που θα προέλθουν από: Φωτιά, Φωτιά από δάσος – δασική – αγροτική έκταση, Κεραυνό, Καπνό, Πυροσβεστική Υπηρεσία, Ευρεία Έκρηξη, Πλημμύρα, Θύελλα, Καταιγίδα, Χιόνι και βάρος χιονιού, Θραύση σωληνώσεων ύδρευσης, θέρμανσης, αποχέτευσης, κλιματισμού, φυσικού αερίου, Πρόσκρουση Οχήματος, Πτώση αεροσκαφών και τμημάτων αυτών, Βραχυκύκλωμα, Κλοπή και Ζημίες Κλέφτη, Θραύση κρυστάλλων, Τρομοκρατικές Ενέργειες, Στάσεις, Απεργίες, Πολιτικές Ταραχές, Κακόβουλες Ενέργειες, Πτώση Δένδρων και Στύλων, Διαρροή Δεξαμενών,σεισμό και κατάρρευση – κατολίσθηση εδάφους.